Spracovateľská zmluva

Spracovateľská zmluva

Táto Spracovateľská zmluva je dodatkom Obchodných podmienok medzi Pixal, s.r.o., IČO: 46263659 a Užívateľom.


Vymedzenie základných pojmov

1.1. Definícia základných pojmov:

- „Poskytovateľ“ – jedná sa o spoločnosť Pixal, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom služby Koloo a vyhradzuje si na túto službu autorské právo.

- „Užívateľ“ – je osoba alebo firma, ktorá je užívateľom služby Koloo.

- „Služba“ – jedná sa o službu Koloo, ktorú vytvoril a prevádzkuje Poskytovateľ.

1.2. Táto Spracovateľská zmluva definuje spôsob spracovania osobných údajov obchodných partnerov Užívateľov v súlade s požiadavkami GDPR.

1.3. Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom obchodných partnerov Užívateľa spracovateľom, Užívateľ je správcom týchto údajov.

1.4. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami bez priameho, zvláštneho súhlasu Užívateľa.Aké dáta Poskytovateľ spracováva

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania služby Koloo a poskytnutia podpory Užívateľovi pri používaní aplikácie v rozsahu bežných osobných údajov. Spracovanie zvláštnych údajov podľa čl. 9 GDPR je v rámci Služby zakázané.

2.2. Užívatelia v rámci Služby Koloo poskytujú nasledujúce osobné údaje:

  • Meno, priezvisko
  • Fakturačná adresa - ulica, mesto, PSČ, štát
  • Podnikateľské údaje - IČO, DIČ (a ďalšie v prípade iných štátov)
  • Kontaktné údaje - Email, telefón, web
  • Webfaktura - IP adresy
  • Prístupové heslo


Čo s dátami Poskytovateľ robí a ako ich spracováva

3.1. Osobné údaje sú spracovávané za účelom výkonu akýchkoľvek činností potrebných pre poskytovanie Služby (vrátane napr. podpory).

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom staneveným v čl. 3.1 týchto podmienok. Poskytovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať, uchovávať a mazať.

3.3. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov (tretiu stranu). Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené len nasledujúcimi spôsobmi:

  • Poskytovateľ prijal a bude udržiavať technické a organizačné opatrenia odpovedajúce miere rizika, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.
  • Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ich zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zaistí ich dokázateľný záväzok k tejto povinnosti. Poskytovateľ zaistí, že táto povinnosť oprávnenej osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Poskytovateľovi.
  • Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné k dokázaniu toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR.


Právo Užívateľa exportovať dáta

4.1. Užívateľ má právo kedykoľvek exportovať dokumenty týkajúce sa finančných vzťahov v súvislosti s Koloo (napr. faktúry).

4.2. V prípade, že má užívateľ k dispozícii zoznam emailových adries zákazníkov, príp. ďalších údajov (meno, priezvisko), má možnosť tieto údaje exportovať, pričom následne zodpovedá za ich následné využitie.

4.3. Užívateľ môže požiadať o export ďalších dát zo svojho účtu, ale Poskytovateľ má právo za to účtovať cenu odpovedajúcu vynaloženému času a iným nákladom spojených s takýmto exportom.Vymazanie dát

5.1. Dáta užívateľského účtu sa mažú do 15 dní od ukončenia poskytovania služby.

5.2. Do 15 dní od zmazania účtu Poskytovateľ vymaže dáta účtu Užívateľa.

5.3. Záznamy o činnosti Služby (logy), v ktorých môžu byť aj záznamy činnosti Užívateľa v jeho účte, Poskytovateľ vymaže do 1 roka od zrušenia účtu.Ostatné

6.1. Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne hlásiť všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre plnenie týchto podmienok.

Kontaktujte nás

Máte otázky ohľadom Koloo? Pošlite nám správu, ozveme sa Vám.