Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ spoločnosť Pixal s.r.o. poskytuje služby súvisiace s widgetom Koloo prostredníctvom internetovej stránky http://www.koloo.net (príp. http://www.koloo.sk) podľa zásad stanovených v týchto podmienkach používania. Prijatím týchto podmienok používateľ potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a súhlasí s obsahom tohto dokumentu. Súhlas s obchodnými podmienkami je potrebný pre využívanie produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou Pixal s.r.o. a taktiež prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Všetci používatelia sú povinní dodržiavať tieto podmienky.II. Popis služby

Pixal s.r.o. je jediný oprávnený rozhodnúť o funkčnosti, použití, predmete a rozsahu jednotlivých služieb a produktov, ako aj o ukončení poskytovania týchto služieb. Pixal s.r.o. je výlučne oprávnený rozhodovať o obsahu a charaktere widgetu, ako aj o pridaní, zmene alebo odstránení jednotlivých prvkov softvéru. Používaním widgetu Koloo na stránkach tretej strany (vrátane tejto) v súlade s § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov týmto udeľujete prevádzkovateľovi tejto webovej stránky výslovný súhlas k poskytovaniu/zasielaniu reklamných, propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa ich výrobkov a služieb, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty (vrátane služby krátkych správ). Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný, a to odhlásením sa prostredníctvom kliknutia na priamy link v propagačnom emaile, príp. priamym kontaktovaním prevádzkovateľa tejto webovej stránky.III. Prístup a využívanie služieb

Produkty a služby od Koloo.net môžu byť používané len v súlade s ich účelom použitia a hlavnou charakteristikou,

- Koloo.net produkty a služby sú pre verejnosť dostupné na webových stránkach tretích strán, (vrátane tejto),

- používateľ rozumie a je oboznámený s technickými požiadavkami potrebnými pre využívanie produktov a služieb a nemá žiadne námietky v súvislosti s nimi,

- používateľ si je vedomý rizika a hrozby spojeného s elektronickým prenosom dát,

- Koloo.net si vyhradzuje právo na prístup k informáciám získaným od jednotlivých používateľov na technické a administratívne účely,IV. Ochrana osobných údajov užívateľov a návštevníkov

Spoločnosť Pixal, s.r.o. je oprávnená narábať s osobnými dokumentmi užívateľov a návštevníkov len do tej miery, ktorá je definovaná v dokumentoch „Zásady spracovania a ochrany osobných údajov“ a „Spracovateľská zmluva“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

V súvislosti s nariadením GDPR sa spoločnosť Pixal, s.r.o snaží naviesť Užívateľov k používaniu služby Koloo v súlade s týmto nariadením avšak prehlasuje, že názor spoločnosti Pixal, s.r.o. nie je právne záväzný a dištancuje sa od problémov, ktoré používaním služby Koloo môžu užívateľovi vzniknúť, preto odporúča konzultovať správne použitie služby Koloo s odborníkom v oblasti práva.V. Obmedzená záruka

Pixal s.r.o. nezaručuje najvyššiu kvalitu svojej činnosti na zabezpečenie dostupnosti a nepretržitosti poskytovaných produktov a služieb v súlade s ich využívaním a účelom. Pixal s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť najmä za:

- všetky negatívne dôsledky, spôsobené výnimočnými udalosťami alebo okolnosťami, na ktoré Pixal s.r.o. nemá vplyv,

- protiprávne a rozporuplné operácie uskutočnené počas využívania produktov a služieb, ktoré sú v rozpore s týmito obchodnými podmienkami,

- výpadky dostupnosti ponúkaných produktov a služieb, ktoré nie sú spôsobené Pixal s.r.o.,

- nasadenie, realizovanie a odovzdávanie výhier (zliav, bonusov a darčekov), ktoré môžu návštevníci prostredníctvom widgetu Koloo, umiestneného na webovej stránke tretej strany (vrátane tejto) získať od prevádzkovateľa tejto webovej stránky.VI. Zmeny v tomto dokumente

Pixal s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení týchto obchodných podmienok bez toho, aby pri každej vykonanej zmene boli používatelia informovaní. Používatelia sa môžu kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym a platným znením podmienok na našich internetových stránkach http://www.koloo.sk. Ďalšie používanie produktov a poskytovaných služieb sa považuje za súhlas o prijatí zmien v tomto dokumente.VII. Záverečné ustanovenia

Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami budú riešené predovšetkým dohodou. Všetky spory, ktoré nemôžu byť vyriešené zmierlivo, musia byť predložené k uzneseniu všeobecného súdu práva v krajine prevádzkovateľa.

Kontaktujte nás

Máte otázky ohľadom Koloo? Pošlite nám správu, ozveme sa Vám.